top of page
VALMENNUKSET

Valmennukset

Muutosvalmennus esihenkilöille

Miksi? 
Esihenkilön tehtävä on ennakoida ja valmistautua muutoksiin. Esihenkilöltä saattaa puuttua keinot johtaa ihmisiä ja hän siirtää oman epävarmuutensa tiimiin.  Erilaiset johdettavat ja vaikeat vuorovaikutsutilanteet rassaavat esihenkilöitä ja vievät työtehoa. Asioita on helppo johtaa, ihmisiä vaikea.
 
Muutosjohtajan on osattava johtaa myös itseään ja hänen tulee ymmärtää mitä hän saa omalla käyttäytymisellään aikaan. Miten erilaisia ihmisiä tulee johtaa muutoksessa? Miten löytää yhteinen tekemisen meininki ja draivi muutoksissa? Esihenkilö luo voittajatiimin muutoksessa. 

Kenelle?
Esihenkilöille, jotka johtavat muutoksia työssään ja tarvitsevat uusia taitoja ja työkaluja johtaa erilaisia ihmisiä. Esihenkilöt, jotka kaipaavat varmuutta ja itseluottamusta muutostilanteiden johtamiseen. Esihenkilöt, jotka vievät läpi jatkuvia uudistuksia yrityksessä ja jotka haluavat kasvaa paremmiksi muutosjohtajiksi. 

Lopputulokset:
Valmennuksen jälkeen esihenkilöllä on itseluottamusta ja varmuutta johtaa muutoksia onnistuneesti. Esihenkilö ymmärtää muutoksen lainalaisuudet ja osaa valmistautua tuleviin muutoksiin. Esihenkilö näkee muutoksen positiivisena ja uskoo tiiminsä kykyyn päästä muutostavoiteisiin, jopa ylittää ne. Esihenkilö osaa tehdä muutoksesta houkuttelevan työntekijöilleen.

Sisältö:
• Muutoksen elinkaari ja visio tulevaan 
• Esihenkilön vuorovaikutustaidot muutoksessa
• Muutoksen johtamistyylit
• Erilaisten johdettavat muutoksessa
• Esihenkilön muutosviestintä ja henkilöstön sitouttaminen
• Palautteen antaminen muutoksessa
• Tunneälytaidot muutosjohtamisessa
• Muutoksen onnistumistarinoita
• Esihenkilön kasvu muutosjohtajaksi - itsensä johtaminen

”Tuli ymmärrys
MUUTOSJOHTAMISESTA.”

Muutosvalmennus henkilöstölle

Miksi?
Muutostahti kiihtyy työelämässä. Moni työntekijä miettii miten selviytyä jatkuvista muutoksista ja miten päästä aktiivisesti vaikuttamaan itseään koskeviin muutoksiin. Muutokset aiheuttavat huolta ja ovat energiasyöppöjä arjessa. Valmennus antaa keinoja tulla toimeen muutosten keskellä. Valmennus antaa draivia ja innostusta olla mukana muutoksissa tasavertaisena vaikuttajana. 
 
​Kenelle?
Yrityksen henkilöstölle, joiden työssä on paljon muutoksia käynnissä ja he kaipaavat taitoja muutoksissa toimimiseen. 

Lopputulokset:
Muutosvalmennuksen jälkeen työntekijällä on valmius kohdata muutos paremmin työssään. Työntekijällä on taitoja selviytyä vaikeista muutoksista ja pitää motivaatio yllä muutoksen kuluessa. Hänellä on ymmärrys muutoksen lainalaisuuksista ja hän on innostunut toimimaan muutoksissa.
 
Sisältö:
• Muutos on matka - yhteinen tavoite!
• Minä ja tunneälytaidot muutoksessa
• Vuorovaikutus ja tiimityö muutoksessa
• Vaikuttamismahdollisuudet muutoksessa
• Psykologinen turvallisuus 
• Tiimityö muutoksessa - voittajajoukkueen formula
• Muutos ja työhyvinvointi

Leadership Challenger 

”Helka on hyvä tyyppi ja vetää koulutuksen asenteella.”

Miksi?
Esihenkilö joutuu joka päivä haastaman itsensä johtajana. Ihmisten johtaminen vaatii esihenkilöltä taitoja ymmärtää erilaisia ihmisiä ja heidän käyttäytymistään. Esihenkilö voi olla sokea omalla johtamistyylilleen. Kun esihenkilö ymmärtää ihmisten johtamisen merkityksen tuloksen tekijänä, hän alkaa keskittyä oikeisiin asioihin.
Taitava esihenkilö antaa työntekijän työlle merkityksen ja haastaa työntekijän ylittämään itsensä joka päivä.
 
​Kenelle?
Esihenkilöille, joilla tarve viedä ihmisten johtamisen taidot seuraavalle tasolle. Valmennuksen lähtökohtana on työntekijöiden haastaminen ja kannustaminen. Valmennus sopii esihenkilölle, kun hän tavoittelee liiketoiminnalle kasvua tai haluaa parantaa tiiminsä suorituskykyä tai luoda uutta yrityskulttuuria. 

Lopputulokset:
Esihenkilö ymmärtää palautteen antamisen ja innostuksen merkityksen työntekijän motivoimisessa. Esihenkilö on saanut varmuutta käydä läpi rakentavasti vaikeita asioita työntekijöiden kanssa ja osaa huomioida paremmin erilaiset johdettavat. Esihenkilö osaa hyödyntää paremmin työntekijöiden potentiaalia.  
 
Sisältö:
• Erilaiset johdettavat ja vuorovaikutus 
• Kuunteleminen ja psykologinen turvallisuus
• Palautteen antamisen taito
• Haastamisen ja innostamisen taito
• Työntekijän itseohjautuvuuden kannustaminen 
• Vaikeiden asioiden esille ottaminen - luottamuksen luominen
• Työntekijän osaamisen ja potentiaalin hyödyntäminen 

"Itseluottamukseni on vahvistunut."

Itsensä johtaminen ja ajanhallinta 

Miksi?
Hetkinen työelämä vaatii jokaiselta kykyä johtaa itseään paremmin. Kiireen keskellä on välillä hyvä pysähtyä ja miettiä miten johtaa itseään ja ajankäyttöään fiksummin. Itsensä johtaminen on systemaattista toimintaa ja usein suurin aikavaras olet sinä itse! Mitkä ovat parhaat keinot johtaa itseään ja kokea hallinnan tunne työssä? Millä keinoilla kukistaa kiire ja saada enemmän aikaan?
 
​Kenelle?
Esihenkilöille ja asiantuntijoille, jotka haluavat johtaa paremmin itseään. Henkilöille, jotka työskentelevät päivittäin kovan paineen alla tai kiireessä ja joiden ajankäyttö kaipaa selkeää parantamista. Henkilöt, joiden asioiden aikaan saaminen ja jaksaminen ovat haasteellista. 

Lopputulokset:
Valmennuksen jälkeen valmennettavalla on keinot johtaa itseään paremmin ja saada vähemmällä aikaan enemmän. Valmennus antaa innostusta ja uutta virtaa työhön.  
 
Sisältö:
• Itsensä johtaminen ja ajanhallinta – mitkä ovat aikavarkaasi? 
• Työajan hallinta ja kiireen kukistaminen
• Itsensä johtamisen parhaat käytännöt ja työkalut
• Vaikuttamisen taito - miten saan asioita aikaan?
• Energian hallinta ja motivaatio
• Hyvinvointi työssä
• Työn ilo ja draivi 

"Innostava tapaa vetää. Uskaltaa heittäytyä."

PUHEENVUOROT

Puhujaksi

Lopputulokset:
Puheenvuorossani annan kuulijoilleni uutta ajateltavaa ja avaan heidän silmiään katsomaan asioita uusista näkökulmista. Saan aikaan aktiivista keskustelua ja luon tunnelmaa. Annan ratkaisuja ja innostan kuulijoita energiallani. Puheenvuoroni innostaa ja antaa kuulijoille uutta ajattelua ja energiaa työhön.  
 
Kuulijat kokevat ylpeyttä omasta työstään ja yrityksestään. Saan aikaan onnistumisen tunteita. Käytän sopivasti huumoria puheenvuorossani. 
 
Aiheita: 
• Muutosjohtaminen - esihenkilö muutoksen johtajana!
• Psykologinen turvallisuus ja tiimityö 
• Tulevaisuuden työpaikka ja tekoäly työssä
• Tulevaisuuden johtaminen - mihin valmistautua?
• Voittajajoukkue muutoksessa - yhdessä olemme enemmän!
• Itsensä johtaminen ja ajanhallinta 
• Eri sukupolvien johtaminen - z-sukupolvi muuttaa työelämän
• Vaikuttaminen (power & influence) johtaminen 
• Etä- ja hybridityön johtaminen 
• Vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot
• Työn ilo ja draivi
• Organisaatiokulttuurin luominen - luovuus ja kokeilu
• Muutos ja hyvinvoinnin johtaminen
• Viestintä ja some-kanavat  

Luo elämys tilaisuuteen!

Miksi?
Tuon puhujana tapahtumaan uutta näkemystä, innostusta ja nostetta. Puheenvuoroni sisältää kiteytettyjä ajatuksia megatrendeistä työelämässä ja johtamisesta. Jaan kokemuksia ja esimerkkejä eri yrityksistä. Annan ratkaisuja ja avaan silmiä uusille mahdollisuuksille. Tuon tunnelmaa ja elämystä tapahtumaan.
 

MUUTU, ÄLÄ JUUTU!

KONSULTOINTI

Liikkeenjohdon konsultointi

Aiheita: 
• Muutoshankkeen johtaminen, transformaatiot
• Muutosvalmennukset ja workshopit
• Yrityksen uudelleenorganisoinnit ja suorituskyvyn parantaminen u
• Liikkeenjohdon strategian luominen ja käytäntöön vieminen
• Uuden yrityskulttuurin ja johtamisjärjestelmän luominen
• Yritysjärjestelyt ja postintegraatiot (M&A)
• Talent management: prosessit ja työkalut,
• Henkilöstöarvioinnit, HR organisaation opitimointi
 
Muutoksen projektipäällikkö
Toimin myös muutoshankkeen muutosjohtamisen projektipäällikkönä (PMO) vastaten muutosjohtamisen toteutumisesta.
Miksi?
Kukaan ei pärjää yksin, eikä missään yrityksessä ole viimeisin tarvittava tieto käytössä. Yritykset tarvitsevat sparraajaa, joka haastaa, kyseenalaistaa ja kysyy oikeita kysymyksiä. Konsultti on joustava resurssi. 
Yrityksen johto tarvitsee hyväksi koettuja tapoja toimia, ratkaisuja ja esimerkkejä muilta toimialoilta. 

Kenelle?
Konsultointi palvelee yrityksen johtoa silloin kun yritys uudistaa toimintaansa, haluaa löytää uuden suunnan tai tehostaa suorituskykyä ja toimintatapojaan. 

Lopputulokset:
Liikkeenjohdon konsulttina kiritän asiakastani uudistumaan. Autan saamaan aikaan progressiota. Tuon osaamiseni ja kokemukseni yrityksen käyttöön. Annan vertailutietoa ja hyviä käytäntöjä muista yrityksistä ja eri toimialoilta. Konsulttina  varmistan laadun asiakasprojekteissa. Vaadin asiakkaaltani tekoja ja jatkuvaa kehittymistä. 

”HyvIÄ käytännön vinkkejä ja työkaluja, joita voi heti ottaa käyttöön.”

varmista
laatu!

COACHING

Coaching

Miksi?
 
Uutta draivia johtamiseen
Vaatimustaso työelämässä on kova. Johdettavat asettavat kovia odotuksia esihenkilölle. Yritykset vaativat johtajiltaan paljon. Johtajan tulisi jatkuvasti kehittää itseään ja yltää huippusuorituksiin. Jatkuvat muutokset asettavat vaatimuksia omaksua asioita nopealla tahdilla. Osaamisen tulee olla ajan tasalla, tietotaito laaja ja monipuolinen. Keskinkertainen tai hyvä suoritus ei ole tarpeeksi.
 
Mistä saada uusia näkemyksiä johtamiseen? Mistä löytää uusi innostus ja draivi esihenkilönä? Mitkä ovat vahvuudet, joilla luodaan menestys? Miten ottaa uusi rooli haltuun?

"Coach tarjoaa selkeän punaisen langan."


Esimerkkejä coaching- tilanteista:
Taidot seuraavalle tasolle  
Esihenkilön työympäristö saattaa olla hyvin monimutkainen, on monta palloa ilmassa yhtä aikaa ja esihenkilö miettii miten priorisoida asioita ja mikä on olennaista tekemistä. Kompleksinen työympäristö asettaa kovia vaatimuksia johtamiselle. Esihenkilön pitäisi olla kameleontti ja superjohtaja. Esihenkilöllä on tarve saada ulkopuolista näkemystä, kuulla kokemuksia ja vertailutietoa oman yrityksen ulkopuolelta.
 
Mistä löytää johtamisen punainen lanka? Mitä taitoja esihenkilöllä tulee olla, jotta hän voi nousta seuraavalle tasolle johtajana? Mitä tekemistä pitää lisätä, ja mistä kenties luopua?
 
 
Uutta suuntaa ja urapolkua  
Esihenkilöllä voi olla urallaan vaihe, jolloin kaipaa uutta uraa ja työtehtävää, haasteita ja itsensä peliin pistämistä. Hänellä saattaa olla uusi rooli, johon kasvamiseen hän tarvitsee ulkopuolisen sparrausta jotta menestyy uudessa tehtävässään. Esihenkilöllä voi olla tarve edetä urallaan eteenpäin ja hän kaipaa näkemyksiä mihin suuntaa lähteä kehittämään itseään. Esihenkilö kaipaa vahvistusta omista vahvuuksistaan ja mahdollisuuksistaan.
 
Mikä on realistinen uratavoite? Miten saada oma potentiaali paremmin näkyväksi ja hyödynnettyä sitä yrityksessä? 


Kenelle?
Coaching sopii kaikille niille, jotka haluavat kasvaa seuraavalle taitotasolle nopeammin ja tehokkaammin. Johtajalle tai asiantuntijalle, joka haluaa uutta näkökulmaa itsensä kehittämiseen ja suuntaa urallansa. 

Mitä?
Coaching voi keksittyä henkilön johtamistaitojen kehittämiseen, uudessa roolissa kasvamiseen, uralla etenemiseen tai uuden motivaation ja kipinän löytämiseen työhön.
 
Coach kirittää ja vaatii, vahvistaa vahvuuksia ja kannustaa eteenpäin. ”Sinusta on mihin vaan”-asenteella coachattava saavuttaa seuraavan taitotason.  Coaching parantaa itseluottamusta ja antaa itsevarmuutta saavuttaa päämääränsä.
 
Coachingissa coach kysyy kysymyksiä, ei anna vastauksia. Jokainen coachattava löytää ratkaisunsa itse, coachin rohkaisevan tuen ja haastamisen avulla. 

Lopputulokset: 
Coachattavalla on selkeä näkemys omista taidoistaan; vahvuuksistaan ja heikkouksistaan. Hänellä on itseluottamusta edetä urallaan eteenpäin. Johtaja on saanut varmuutta johtaa ihmisiä ja on löytänyt oman identiteettinsä ja filosofiansa johtajana. Hän osaa käyttää coachaavaa johtamistapaa työssään.   
 
Coaching on ratkaisukeskeinen, tavoitteellinen ajattelutapa. Coaching antaa rohkeutta, energiaa ja uutta virtaa työhön. 

Coaching aiheita: 
• Muutosjohtaminen - miten johtaa äärettömiä?
• Strateginen johtaminen – miten viedä strategia käytäntöön? 
• Johtoryhmässä toimiminen: rooli ja tehtävät johtajana, oma brändini yrityksessä
• Itsensä johtaminen - miten johdan itseäni paremmin ja saan enemmän aikaan?
• Erilaiset johdettavat: miten johdan erilaisia ihmisiä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa?
• Vaikuttaminen (power & influenece) – miten vaikutan ihmisiin ja saan asioita aikaan?

 

" Antoi UUSIA NÄKÖKULMIA ja uskallusta kokeilla rohkeitakin ratkaisujA" 

bottom of page