top of page
VALMENNUKSET

Valmennukset

Muutosvalmennus esimiehille

Miksi? 
Esimiehen tehtävä on ennakoida ja valmistautua muutoksiin. Esimieheltä saattaa puuttua keinot johtaa ihmisiä ja hän siirtää oman epävarmuutensa tiimiin.  Erilaiset johdettavat ja vaikeat vuorovaikutsutilanteet rassaavat esimiehiä ja vievät työtehoa. Asioita on helppo johtaa, ihmisiä vaikea.
 
Muutosjohtajan on osattava johtaa myös itseään ja hänen tulee ymmärtää mitä hän saa omalla käyttäytymisellään aikaan. Miten erilaisia ihmisiä tulee johtaa muutoksessa? Miten löytää yhteinen tekemisen meininki ja draivi muutoksissa.
Kenelle?
Esimiehille, jotka johtavat muutoksia työssään ja tarvitsevat uusia taitoja ja työkaluja johtaa erilaisia ihmisiä. Esimiehet jotka kaipaavat varmuutta ja itseluottamusta muutostilanteiden johtamiseen. Esimiehille, jotka vievät läpi jatkuvia uudistuksia yrityksessä ja jotka haluavat kasvaa paremmiksi muutosjohtajiksi. 
Lopputulokset:
Valmennuksen jälkeen esimiehellä on itseluottamusta ja varmuutta johtaa muutoksia onnistuneesti. Esimies ymmärtää muutoksen lainalaisuudet ja osaa valmistautua tuleviin muutoksiin. Esimies näkee muutoksen positiivisena ja uskoo tiiminsä kykyyn päästä muutostavoiteisiin, jopa ylittää ne. Esimies osaa tehdä muutoksesta houkuttelevan työntekijöilleen.
Sisältö:
• Muutoksen elinkaari ja tunteet 
• Esimiehen vuorovaikutustaidot muutoksessa
• Muutoksen johtamistyylit
• Erilaisten johdettavat muutoksessa
• Esimiehen muutosviestintä 
• Palautteen antaminen ja työntekijän sitouttaminen
• Työntekijän osaamisen ja potentiaalin hyödyntäminen
• Muutoksen onnistumistarinoita
• Esimiehen kasvu muutosjohtajaksi 

”Tuli ymmärrys kokonaiskuvasta ja esimiestyöstä muutoksessa.”

Muutosvalmennus henkilöstölle

Miksi?
Muutostahti kiihtyy työelämässä. Moni työntekijä miettii miten selviytyä jatkuvista muutoksista ja miten päästä aktiivisesti vaikuttamaan itseään koskeviin muutoksiin. Muutokset aiheuttavat huolta ja ovat energiasyöppöjä arjessa. Valmennus antaa keinoja tulla toimeen muutosten keskellä. Valmennus antaa draivia ja innostusta olla mukana muutoksissa tasavertaisena vaikuttajana. 
 
​Kenelle?
Yrityksen henkilöstölle, joiden työssä on paljon muutoksia käynnissä ja he kaipaavat taitoja muutoksissa toimimiseen. 
Lopputulokset:
Muutosvalmennuksen jälkeen työntekijällä on valmius kohdata muutos paremmin työssään. Työntekijällä on taitoja selviytyä vaikeista muutoksista ja pitää motivaatio yllä muutoksen kuluessa. Hänellä on ymmärrys muutoksen lainalaisuuksista ja hän on innostunut toimimaan muutoksissa.
 
Sisältö:
• Muutos ja me 
• Minä ja tunteet muutoksessa
• Vuorovaikutus ja yhteinen ymmärrys
• Vaikuttamismahdollisuudet muutoksessa
• Työyhteisö muutoksessa
• Tiimityö muutoksessa
• Muutos ja työhyvinvointi

Leadership Challenger 

”Helka on hyvä tyyppi ja vetää koulutuksen asenteella.”

Miksi?
Esimiehen joutuu joka päivä haastaman itsensä johtajana. Ihmisten johtaminen vaatii esimieheltä taitoja ymmärtää erilaisia ihmisiä ja heidän käyttäytymistään. Esimies voi olla sokea omalla johtamistyylilleen. Kun esimies ymmärtää ihmisten johtamisen merkityksen tuloksen tekijänä, hän alkaa keskittyä oikeisiin asioihin.
Taitava esimies antaa työntekijän työlle merkityksen ja haastaa työntekijän ylittämään itsensä joka päivä.
 
​Kenelle?
Esimiehille, joilla tarve viedä ihmisten johtamisen taidot seuraavalle tasolle. Valmennuksen lähtökohtana on työntekijöiden haastaminen ja kannustaminen. Valmennus sopii esimiehelle, kun hän tavoittelee liiketoiminnalle kasvua tai haluaa parantaa tiiminsä suorituskykyä tai luoda uutta yrityskulttuuria. 
Lopputulokset:
Esimies ymmärtää palautteen antamisen ja innostuksen merkityksen työntekijän motivoimisessa. Esimies on saanut varmuutta käydä läpi rakentavasti vaikeita asioita työntekijöiden kanssa ja osaa huomioida paremmin erilaiset johdettavat. Esimies osaa hyödyntää paremmin työntekijöiden potentiaalia.  
 
Sisältö:
• Erilaiset johdettavat ja vuorovaikutus 
• Kuunteleminen
• Palautteen antamisen taito
• Haastamisen ja innostamisen taito
• Työntekijän omatoimisuuden kannustus 
• Vaikeiden asioiden esille ottaminen
• Työntekijän osaamisen ja potentiaalin hyödyntäminen 

"Itseluottamukseni on vahvistunut."

Itsensä johtaminen ja ajanhallinta 

PUHEENVUOROT
KONSULTOINTI
COACHING
Miksi?
Hetkinen työelämä vaatii jokaiselta kykyä johtaa itseään paremmin. Kiireen keskellä on välillä hyvä pysähtyä ja miettiä miten johtaa itseään ja ajankäyttöään fiksummin. Itsensä johtaminen on systemaattista toimintaa ja usein suurin aikavaras olet sinä itse! Mitkä ovat parhaat keinot johtaa itseään ja kokea hallinnan tunne työssä? Millä keinoilla kukistaa kiire ja saada enemmän aikaan?
 
​Kenelle?
Esimiehille ja asiantuntijoille, jotka haluavat johtaa paremmin itseään. Henkilöille, jotka työskentelevät päivittäin kovan paineen alla tai kiireessä ja joiden ajankäyttö kaipaa selkeää parantamista. Henkilöt, joiden asioiden aikaan saaminen ja jaksaminen ovat haasteellista. 
Lopputulokset:
Valmennuksen jälkeen valmennettavalla on keinot johtaa itseään paremmin ja saada vähemmällä aikaan enemmän. Valmennus antaa innostusta ja uutta virtaa työhön.  
 
Sisältö:
• Itsensä johtaminen ja ajanhallinta – mitkä ovat aikavarkaasi? 
• Työajan hallinta ja kiireen kukistaminen
• Itsensä johtamisen parhaat käytännöt ja työkalut
• Vaikuttamisen taito - miten saan asioita aikaan?
• Energian hallinta ja työvire 
• Hyvinvointi työssä
• Innostus ja draivi työn boostaajana

"Innostava tapaa vetää. Uskaltaa heittäytyä."

Puhujaksi

Lopputulokset:
Puheenvuorossani annan kuulijoilleni uutta ajateltavaa ja avaan heidän silmiään katsomaan asioita uusista näkökulmista. Saan aikaan yhteistä keskustelua ja tunnelmaa. Annan ratkaisuja ja innostan kuulijoita energiallani. Puheenvuoroni boostaa ja antaa poweria arjen työhön. 
 
Kuulijat kokevat ylpeyttä omasta työstään ja yrityksestään. Saan aikaan voittamisen kokemuksia. 
 
Aiheita: 
• Muutosjohtaminen – muutu, älä juutu!
• Työelämän megatrendit 
• Tulevaisuuden työpaikka
• Digitaalinen työ
• Erilaiset johdettavat muutoksessa
• Itsensä johtaminen ja ajanhallinta 
• Eri sukupolvien johtaminen 
• Vaikuttaminen (power & influence) johtaminen 
• Karisman formula – millainen on karismaattinen johtaja? 
• Vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot
• Työn ilo ja draivi
• Luovuus johtamisessa 
• Verkostoitumisen kyky
• Viestintä ja some-kanavat  

Luo elämys tilaisuuteen!

Miksi?
Tuon puhujana tapahtumaan uutta näkemystä, innostusta ja nostetta. Puheenvuoroni sisältää kiteytettyjä ajatuksia megatrendeistä työelämässä ja johtamisesta. Jaan kokemuksia ja esimerkkejä eri yrityksistä. Annan ratkaisuja ja avaan silmiä uusille mahdollisuuksille. Tuon tunnelmaa ja elämystä tapahtumaan.
 

MUUTU, ÄLÄ JUUTU!

Liikkeenjohdon konsultointi

Aiheita: 
• Muutoshankkeen johtaminen, transformaatiot
• Muutosvalmennukset ja workshopit
• Yrityksen uudelleenorganisoinnit ja suorituskyvyn parantaminen u
• Liikkeenjohdon strategian luominen ja käytäntöön vieminen
• Uuden yrityskulttuurin ja johtamisjärjestelmän luominen
• Yritysjärjestelyt ja postintegraatiot (M&A)
• Talent management: prosessit ja työkalut,
• Henkilöstöarvioinnit, HR organisaation opitimointi
 
Muutoksen projektipäällikkö
Toimin myös muutoshankkeen muutosjohtamisen projektipäällikkönä (PMO) vastaten muutosjohtamisen toteutumisesta.
Miksi?
Kukaan ei pärjää yksin, eikä missään yrityksessä ole viimeisin tarvittava tieto käytössä. Yritykset tarvitsevat sparraajaa, joka haastaa, kyseenalaistaa ja kysyy oikeita kysymyksiä. 
Yrityksen johto tarvitsee hyväksi koettuja tapoja toimia, ratkaisuja ja esimerkkejä muilta toimialoilta. 
Kenelle?
Konsultointi palvelee yrityksen johtoa silloin kun yritys uudistaa toimintaansa, haluaa löytää uuden suunnan tai tehostaa suorituskykyä ja toimintatapojaan. 
Lopputulokset:
Liikkeenjohdon konsulttina kiritän asiakastani uudistumaan. Autan saamaan aikaan progressiota. Tuon osaamiseni ja kokemukseni yrityksen käyttöön. Annan vertailutietoa ja hyviä käytäntöjä muista yrityksistä ja eri toimialoilta. Konsulttina  varmistan laadun asiakasprojekteissa. Vaadin asiakkaaltani tekoja ja jatkuvaa kehittymistä. 

”Hyvää antia ja käytännön vinkkejä ja työkaluja, joita voi heti ottaa käyttöön.”

varmista laatu!

Coaching

Miksi?
 
Uutta draivia johtamiseen
Vaatimustaso työelämässä on kova. Johdettavat asettavat kovia odotuksia esimiestyölle. Yritykset vaativat johtajiltaan paljon. Johtajan tulisi jatkuvasti kehittää itseään ja yltää huippusuorituksia. Jatkuvat muutokset asettavat vaatimuksia omaksua asioita nopealla tahdilla. Osaamisen tulee olla ajan tasalla, tietotaito laaja ja monipuolinen. Keskinkertainen tai hyvä suoritus ei ole tarpeeksi.
 
Mistä saada uusia ideoita ja näkemyksiä johtamiseen? Mistä löytää uusi innostus ja draivi esimiehenö? Mitkä ovat vahvuudet, joilla luodaan menestys?

"Coach tarjoaa selkeän punaisen langan."

Esimerkkejä coaching- tilanteista:
Taidot seuraavalle tasolle  
Esimiehen työympäristö saattaa olla hyvin monimutkainen, on monta palloa ilmassa yhtä aikaa ja esimies miettii miten priorisoida asioita ja mikä on olennaista tekemistä. Kompleksinen työympäristö asettaa kovia vaatimuksia johtamiselle. Esimiehen pitäisi olla kameleontti ja superjohtaja. Esimiehillä on tarve saada ulkopuolista näkemystä, kuulla kokemuksia ja vertailutietoa oman yrityksen ulkopuolelta.
 
Mistä löytää johtamisen punainen lanka? Mitä taitoja esimiehellä tulee olla, jotta hän voi nousta seuraavalle tasolle johtajana? Mitä tekemistä pitää lisätä, ja mistä kenties luopua?
 
 
Uutta suuntaa ja urapolkua  
Esimiehellä voi olla urallaan vaihe, jolloin kaipaa uutta uraa ja työtehtävää, haasteita ja itsensä peliin pistämistä. Hänellä saattaa olla uusi rooli, johon kasvamiseen hän tarvitsee ulkopuolisen sparrausta jotta menestyy uudessa tehtävässään. Esimiehellä voi olla tarve edetä urallaan eteenpäin ja hän kaipaa näkemyksiä mihin suuntaa lähteä kehittämään itseään. Esimies kaipaa vahvistusta omista vahvuuksistaan ja mahdollisuuksistaan.
 
Mikä on realistinen uratavoite? Miten saada oma potentiaali paremmin näkyväksi ja hyödynnettyä sitä yrityksessä? 
Kenelle?
Coaching sopii kaikille niille, jotka haluavat kasvaa seuraavalle taitotasolle nopeammin ja tehokkaammin. Johtajalle tai asiantuntijalle, joka haluaa uutta näkökulmaa itsensä kehittämiseen ja suuntaa urallansa. 
Mitä?
Coaching voi keksittyä henkilön johtamistaitojen kehittämiseen, uudessa roolissa kasvamiseen, uralla etenemiseen tai uuden motivaation ja kipinän löytämiseen työhön.
 
Coach kirittää ja vaatii, vahvistaa vahvuuksia ja kannustaa eteenpäin. ”Sinusta on mihin vaan”-asenteella coachattava saavuttaa seuraavan taitotason.  Coaching parantaa itseluottamusta ja antaa itsevarmuutta saavuttaa päämääränsä.
 
Coachingissa coach kysyy kysymyksiä, ei anna vastauksia. Jokainen coachattava löytää ratkaisunsa itse, coachin rohkaisevan tuen ja haastamisen avulla. 
Lopputulokset: 
Coachattavalla on selkeä näkemys omista taidoistaan; vahvuuksistaan ja heikkouksistaan. Hänellä on itseluottamusta edetä urallaan eteenpäin. Johtaja on saanut varmuutta johtaa ihmisiä ja on löytänyt oman identiteettinsä ja filosofiansa johtajana. Hän osaa käyttää coachaavaa johtamistapaa työssään.   
 
Coaching on ratkaisukeskeinen, tavoitteellinen ajattelutapa. Coaching antaa rohkeutta, energiaa ja uutta virtaa työhön. 
Coaching aiheita: 
• Muutosjohtaminen - miten johtaa muutosta oikein?
• Strateginen johtaminen – miten viedä strategia käytäntöön? 
• Johtoryhmässä toimiminen: rooli ja tehtävät
• Itsensä johtaminen - miten johdan itseäni paremmin ja saan enemmän aikaan?
• Erilaiset johdettavat: miten johdan erilaisia ihmisiä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa?
• Vaikuttaminen (power & influenece) – miten vaikutan ihmisiin ja saan asioita aikaan?
 

" Antoi vahvistuksen omalle tekemiselle ja uskallusta kokeilla rohkeitakin ratkaisuja ja malleja" 

bottom of page